Gemeente/grondslag

Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk Nederland. Dat houdt ondermeer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke, appellerende en bevindelijke prediking in de erediensten op zondag, door de week en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In deze diensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de psalmberijming van 1773.

In de sacramenten, die Christus heeft ingesteld, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en met elkaar.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.